Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền,kinh nghiệm mở quán bar,âm thanh ánh sáng quán bar,thiết kế thi công nội thất quán bar club vũ trường đẹp (Lượt xem : 6724 )

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 1

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -1

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 2

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -2

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền V33

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -2

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 4

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -4

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 5

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -5

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 6

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -6

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 7

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -7

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 8

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -8

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 9

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -9

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 10

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -10

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 11

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -11

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 12

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -12

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 13

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -13

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 14

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -14

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 15

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -14

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 156

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -15

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 17

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -16

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 18

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -17

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 19

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -18

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 20

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -19

-----------------------

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 21

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -20

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 22

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -21

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 23

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -22

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 24

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -23

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 25

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -24

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 26

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -25

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 27

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -26

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 28

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -27

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 29

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -27

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 30

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -29

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 31

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -30

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 32

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -31

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 33

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -32

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 34

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -33

-----------------

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 35

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -34

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 36

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -34

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 37

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -36

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 38

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -37

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 39

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -38

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 340

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -39

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 41

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -40

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 432

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -41

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 43

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -42

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 44

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -43

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 45

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -44

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 46

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -45

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 47

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -46

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 48

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -47

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 409

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -47

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 50

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 51

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -49

---------------------

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 52

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -50

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 53

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -51

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 54

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -52

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 55

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -53

----------------------

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 56

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -54

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 57

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -55

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 58

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -56

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 59

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -57

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 60

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -58

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 61

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -59

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 52

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -60

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 53

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -61

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 54

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -62

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 555

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -63

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 56

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -64

----------------------

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 5169

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -65

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 66

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -66

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 5167

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -67

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 5168

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -68

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 0

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -69

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 71

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -70

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 72

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -71

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 73

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -72

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 74

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -73

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 75

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -74

---------------------

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 76

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -75

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 77

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -76

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 78

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -77

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 79

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -78

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 80

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -79

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 81

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -80

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 582

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -81

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 83

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -82

---------------------

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 84

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -83

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 85

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -84

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 86

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -85

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 87

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -86

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 88

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -87

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 89

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -88

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 90

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -89

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 91

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -90

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 92

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -91

---------------------

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 93

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -92

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 94

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -93

 

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 99

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -94

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 100

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -95

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 101

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -96

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 102

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -97

------------------------

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 109

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -98

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 110

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -99

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 111

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -100

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 112

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -101

-------------------------

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 51113

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -102

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 120

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -103

 

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 11333

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -104

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 124

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -105

 

----------------------

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 126

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -106

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 127

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -107

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 128

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -108

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 1279

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -109

-------------------

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 130

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -110

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 131

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -111

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 132

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -112

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 133

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -113

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 139

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -114

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 140

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -115

--------------------

134

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -116

135

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -117

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 136

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -118

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 137

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -119

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 138

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -120

--------------------

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 141

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -121

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 142

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -122

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 143

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -123

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 144

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -124

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 145

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -125

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 146

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -126

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 147

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -127

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 148

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -128

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 149

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -129

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 150

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -130

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 151

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -131

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 152

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -132

 

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 1523

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -133

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 154

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -134

 

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 155

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -135

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 156

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -136

-------------------------

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 157

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -137
 

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 158

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -138

 

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 159

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -139

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 166

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -140

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 167

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -141

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 168

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -142

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 169

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -143

-------------------

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 170

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -144

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 171

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -145

----------------------

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 172

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -146

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 173

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -147

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 714

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -148

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 175

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -149

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 176

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -150

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 177

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -151

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 194

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -152

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 195

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -153

--------------------

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 177

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -154

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 178

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -155

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 179

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -156

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 180

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -157

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 181

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -158

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 18222

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -159

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 183

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -160

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 184

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -161

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 185

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -162

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 186

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -163

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 188

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -164

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 189

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -164

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 190

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -166

 

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 192

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -167

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 193

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -167

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 198

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -169

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 1199

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -170

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 300

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -171

------------------

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 210

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -172

------------------------

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 211

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -173

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 212

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -174

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 213

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -175

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 214

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -176

----------------------

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 215

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -177

 

----------------------

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 12334

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -178

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 217

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -179

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 218

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -180

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 218

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -181

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 2211

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -182

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 55

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -183

Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền 6666

Mô hình kinh doanh Bar Club - Lounge - Beer Club -2022 -184

---------------

Từ khóa nội dung : Mô hình kinh doanh bar,mở quán bar hết bao nhiêu tiền

KTVDECOR- WWW.THEGIOICLUB.VN - KARAOKE- BAR CLUB - BEER CLUB- LOUNGE - PUB

KTVDECOR Chuyên : Thiết kế Thi Công Trọn Gói Các Dịch Vụ  Như : Karaoke,Bar Club,Beer Club , Lounge ,Cafe,Nhà Hàng,Khách sạn .......vv

KTVDECOR cung cấp dịch vụ thiết kế thi công xây dựng tại các tỉnh Miền Nam : TPHCM , Bình Dương , Đồng Nai , Nha Trang ,Vũng Tàu, Quy Nhơn , Vũng Tàu , Đà Lạt , 13 tỉnh Miền Tây ...... và số 1 địa điểm trọng tâm khác.Chúng tôi xây dựng những dự án trải nghiệm độc đáo, toàn diện kết nối mọi người và thương hiệu theo phong cách riêng của KTVDECOR.

Liên Hệ Tư Vấn Trực Tiếp : 0823.99.77.99 -  0909.351.619   - KTVDECOR 

Email : KtvDecor@gmail.com

Địa chỉ : 1/16 Ấp 2 , Xã Xuân Thới Sơn , Huyện Hóc Môn , TP.HCM

==> Báo giá thiết kế thi công karaoke trọn gói từ Thấp đến Cao  

==>  Các  yếu tố kinh doanh karaoke thành công  

==>  Mẫu phòng karaoke kinh doanh nổi bật 2023 - 2024  

==>  Thiết Kế thi công BAR CLUB - LOUNGE   

==> Chuyên thiết kế thi công trọn gói Bar ,Pub , Vũ Trường , Lounge , Beer Club  

Top dự án nổi bật 2023

==> Báo giá thiết kế thi công quán cafe trọn gói   

 

KTVDECOR Chuyên : Thiết kế Thi Công Trọn Gói Các Dịch Vụ Như : Karaoke,Bar Club,Beer Club , Lounge ,Cafe,Nhà Hàng,Khách sạn 2

 

WWW.THEGIOICLUB.VN - KARAOKE - BAR CLUB - LOUNGE - BEER CLUB

KTV DECOR Hotine và Zalo : 0823.99.77.99 - 0909.351.619 -  ĐẦU TƯ - THIẾT KẾ THI CÔNG + SET UP VẬN HÀNH -  𝐁𝐀𝐑 𝐂𝐋𝐔𝐁, 𝐋𝐎𝐔𝐍𝐆𝐄,𝐍𝐇À 𝐇À𝐍𝐆, 𝐊𝐀𝐑𝐀𝐎𝐊𝐄 𝐕𝐈𝐏,𝐁𝐄𝐄𝐑 𝐅𝐎𝐎𝐃 𝐆𝐀𝐑𝐃𝐄𝐍, 𝐍𝐇À 𝐇À𝐍𝐆 𝐁𝐄𝐄𝐑 𝐂𝐋𝐔𝐁 độc đáo và ấn tượng - Tại TPHCM, Bình Dương, Biên Hòa , Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh,và các tỉnh Miền Tây.... VV

Gủi Yêu cầu cần báo giá

Gủi dự án của bạn

Gủi yêu cầu của bạn

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KTVDECOR

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KTVDECOR.

Hotline : 0909.351.619

Email : ktvdecor@gmail.com

Địa chỉ VP : 1/16 Ấp 2 - Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - TP.Hồ Chí Minh

Địa chỉ Xưởng : 1/16 Ấp 2 - Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - TP.Hồ Chí Minh

Công ty CP Thiết kế xây dựng KTVDECOR - Chuyên thiết kế,thi công nội thất trọn gói cho tất cả các công trình : BAR CLUB , VŨ TRƯỜNG , BEER CLUB , KARAOKE, LOUNGE , CAFE , NHÀ HÀNG , KHÁCH SẠN....Thiết kế trẻ trung ấn tượng,những ý tưởng độc đáo,sáng tạo ,phong cách kết nối với xu hướng MỚI.Công ty chúng tôi hy vọng sẽ đáp ứng tốt nhất sự mong muốn,đồng hành với sự thành công của quý khách hàng!Cam kết mang lại giải pháp sáng tạo hiệu quả !
Công ty CP Thiết kế xây dựng KTVDECOR đồng hành cùng khách hàng xây dựng không gian độc đáo và ấn tượng,khẳng định thương hiệu KTVDECOR tại Tp. Hồ Chí Minh và khu vực hướng đến bước đi vững chắc trong công nghệ thiết kế và thi công đỉnh cao Vip Bar , Vip Longe , Vip Café , Vip Karaoke … Phong cách thiết kế karaoke đẹp khác biệt.... phòng karaoke không chỉ tới đề hát mà còn thăng hoa cảm xúc tuyệt đối.

 • Giá cả cạnh tranh hợp lý
 • Uy tín - Chuyên nghiệp - Kinh nghiệm
 • Miễn phí thiết kế-Giảm giá thi công
 • Bảo hành dài lâu
 • Cam kết chất lượng
 • Cam kết tiến độ
 • An toàn lao động
 • Thi công tận tâm, trách nhiệm
 • Hiệu quả cao

Bài viết cùng thể loại bạn có muốn xem

Bài viết cùng thể loại bạn có muốn xem

Công ty thiết kế karaoke uy tín chất lượng tại Mũi Né

Khác

Công ty thiết kế karaoke uy tín chất lượng tại Mũi Né,Thiết kế phòng Karaoke tại Mũi Né tư vấn Thiết kế nội thất phòng Karaoke, thi công phòng Karaoke gia đình, phòng Karaoke bình dân, phòng Karaoke VIP.

Dịch vụ thiết kế thi công karaoke tại Bình Phước

Khác

Dịch vụ thiết kế thi công karaoke tại Bình Phước,Thiết kế nội thất phòng Karaoke,thi công nội thất phòng Karaoke hát gia đình, phòng hát hát, nội thất phòng Karaoke VIP, giá tốt

Báo giá thi công phòng karaoke full - Dự án karaoke tại Kom Tum

Khác

Báo giá thi công phòng karaoke full,chi phí làm quán karaoke,chi phí xây dựng quán karaoke, thi công karaoke trọn gói , nội thất karaoke đẹp

Thiết kế phòng karaoke tại Kon Tum

Khác

Thiết kế phòng karaoke tại Kon Tum, thiết kế karaoke tại Tây Nguyên,những mẫu phòng karaoke thiết kế đẹp đầu tư thời gian và phong cách mới,ảnh Full

Thiết kế phòng karaoke tại Kon Tum Phòng Vip

Khác

Thiết kế phòng karaoke tại Kon Tum Phòng Vip, nội thất phòng karaoke Vip , báo giá làm phòng karaoke trọn gói

Thiết kế thi công sảnh hành lang karaoke đẹp Dự Án Karaoke Tại Kom Tum

Khác

Thiết kế thi công sảnh hành lang karaoke đẹp - Dự Án Karaoke Tại Kom Tum,đây sẽ là nơi khách hàng thường xuyên qua lại vậy nên cần phải chú trọng đầu tư về thiết kế sao cho thật độc đáo ấn tượng

Hình ảnh thiết kế thi công karaoke phòng đẹp sáng tạo Karaoke KonTum Gia Lai

Khác

Giá thiết kế thi công karaoke phòng đẹp sáng tạo - Karaoke KonTum Gia Lai , chi phí thi công karaoke , giá đầu tư 1 phòng karaoke , chi phí xây dựng karaoke trọn gói

Thiết kế trang trí phòng karaoke Mẫu phòng karaoke mới

Khác

Thiết kế trang trí phòng karaoke Mẫu phòng karaoke mới,mẫu trang trí phòng karaoke,báo giá thi công phòng karaoke,mẫu phòng karaoke đẹp 2018,mẫu phòng karaoke hiện đại,trang trí phòng karaoke bình dân

Mẫu phòng karaoke mới Dự án karaoke KTV Kon Tum

Khác

Mẫu phòng karaoke mới 2018 ,Dự án karaoke KTV Kon Tum , hình ảnh thiết kế karaoke , design karaoke ,trang trí phòng karaoke tân cổ điển, báo giá thi công karaoke

Thiết kế nội thất Lounge Chill độc đáo ấn tượng

Khác

Báo giá thiết kế nội thất Lounge Chill độc đáo ấn tượng,Báo giá thiết kế thi công nội thất Lounge Bar ,set up âm thanh ánh sáng

Mẫu thiết kế phòng karaoke rẻ đẹp trẻ trung sôi động

Khác

Mẫu thiết kế phòng karaoke rẻ đẹp trẻ trung sôi động,CÔNG TRÌNH NỘI THẤT KARAOKE TIÊU BIỂU

Dự án thiết kế thi công beer club tại Cần Giờ

Khác

Dự án thiết kế thi công beer club tại Cần Giờ

Bài viết nổi bật

Bài viết nổi bật

Tiêu chuẩn thiết kế và thi công phòng karaoke được cấp phép và PCCC

Sài Gòn

Tiêu chuẩn thiết kế và thi công phòng karaoke được cấp phép và PCCC,Thi công nội thất phòng karaoke – giải đáp tổng quan từ A đến Z,kinh nghiệm trong hạng mục thi công nội thất karaoke

Thiết kế thi công Lounge Bar tại Biên Hòa Đồng Nai

Đồng Nai

Thiết kế thi công Lounge Bar tại Biên Hòa Đồng Nai

Chuyên thiết kế quán bar night club, vũ trường, club

Sài Gòn

KTV DECOR – Đơn vị mang đến các phong cách thiết kế quán bar độc đáo, hút khách,Thiết kế sáng tạo mang phong cách riêng,Giá cả cạnh tranh đầy ưu đãi,Đa dạng phong cách thiết kế Bar

Top thiết kế phòng karaoke nổi bật phong cách KTVDECOR

Bình Dương

Top thiết kế phòng karaoke nổi bật phong cách KTV DECOR,những tiêu chí thành công thiết kế phòng karaoke đẹp hoàn hảo từ hình thức đến chất lượng mà chúng tôi đã và đang thực hiện.

Báo giá thiết kế thi công karaoke trọn gói chuyên nghiệp tại TPHCM

Sài Gòn

Báo giá thiết kế thi công karaoke trọn gói chuyên nghiệp tại TPHCM,Sài Gòn,KTV DECOR - Thiết kế thi công quán karaoke với nhiều mẫu phòng đẹp và mới và đẹp theo xu hướng hiện nay

Thiết kế thi công xây dựng và set up vận hành Bar - Club chuyên nghiệp

Sài Gòn

Thiết kế thi công xây dựng và set up vận hành Bar - Club chuyên nghiệp tại TPHCM, Đà Lạt,Bình Dương, Biên Hòa , Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Cần Thơ , Kiên Giang.... vv

Báo Giá Thiết Kế Và Thi Công Phòng Hát Karaoke tại TPHCM

Quận 3

Báo Giá Thiết Kế Và Thi Công Phòng Hát Karaoke tại TPHCM,chi phí xây dựng quán karaoke ,Mở quán karaoke cần bao nhiêu tiền ,Đầu tư thiết kế thi công 1 phòng karaoke cần những gì ? tư vấn các hạng mục cần cho quan karaoke kinh doanh

Thiết kế quán bar mini - Bar nhỏ tầm trung

Quận 1

Báo giá thiết kế quán bar mini - Bar nhỏ tầm trung,Những đặc trưng trong mô hình quán bar mini,Một số mẫu phong cách quán bar mini KTVDECOR thiết kế và thi công set up trọn gói

Thiết kế nhà hàng beer Club tại Đà Lạt - Lâm Đồng

Đà Lạt

Báo giá thiết kế nhà hàng beer Club tại Đà Lạt-Lâm Đồng,Beer club là loại hình giải trí âm nhạc kết hợp ăn uống,Nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí đó,quán beer club thành xu hướng kinh doanh

Mô hình và chi phí mở quán pub hút khách thiết kế thi công tại KTV DECOR

Vũng Tàu

Mô hình quán pub hút khách thiết kế thi công tại KTV DECOR,Thiết kế thi công trang trí nội thất Pub tại TPHCM,Bình Dương,Nha Trang, Vũng Tàu,Biên Hòa,Đồng Nai,Cần Thơ,Tây Ninh

Thiết kế thi công Nhà hàng Lounge tại Quận 1 TPHCM - Baby chill -242 Trần Hưng Đạo

Quận 1

Thiết kế thi công Nhà hàng Lounge tại Quận 1 TPHCM - Baby chill -242 Trần Hưng Đạo - Sài Gòn,KTV DECOR cam kết sẽ thành công ,nhưng ko ngờ thành công quá xuất sắc như vậy.

Thiết kế thi công nội thất Double Lounge Double Lounge 217 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 - TP HCM

Quận 1

Thiết kế thi công nội thất Double Lounge Double Lounge 217 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 - TP HCM,KTV DECOR chào đón năm 2023 bằng một loạt dự án mới toanh TPHCM,miền Tây, Lâm Đồng

Mẫu thiết kế phòng karaoke mới phong cách Tân cổ điển tại TPHCM

Quận 10

Mẫu thiết kế phòng karaoke mới phong cách Tân cổ điển tại TPHCM, KTV DECOR là đơn vị có đến 10 năm kinh nghiệm trong thi công quán hát karaoke...

Thiết kế thi công Bar Club tại Thuận An Bình Dương

Bình Dương

Thiết kế thi công Bar Club tại Thuận An Bình Dương,Báo giá thiết kế thi công xây dựng cho rất nhiều công trình Bar Club, Lounge , Pub , Beer Club tại các tỉnh Bình Dương

Thiết kế thi công Beer Club Garden Buôn Ma Thuột

Khác

Báo giá thiết kế thi công Beer Club Garden Buôn Ma Thuột

Công ty thiết kế thi công Lounge Bar nổi bật tại Vũng Tàu

Vũng Tàu

Công ty thiết kế thi công Lounge Bar nổi bật tại Vũng Tàu, Khái niệm về Lounge cho đến 2022 thì những khái niệm đó đã thực sự rõ nét hơn,do dòng nhạc,style thiết kế tạo khác biệt

Hình ảnh thiết kế và thi công dự án Lounge Bar tại Nha Trang

Nha Trang

Hình ảnh thiết kế và thi công dự án Lounge Bar tại Nha Trang , thiết kế bar , lounge là gì, nội thất lounge bar, images design lounge

Dự án thiết kế thi công beer club tại Cần Giờ

Khác

Dự án thiết kế thi công beer club tại Cần Giờ

Mô hình 20 phòng dự án karaoke kinh doanh hot trend 2021-2022

Sài Gòn

Mô hình 20 phòng dự án karaoke kinh doanh hot trend 2021-2022,1 mô hình mẫu 1 dự án karaoke được ưa chuộng nhất,báo giá thi công mẫu 1 dự án karaoke nổi bật

Những mẫu thiết kế Karaoke mới giá trị đẳng cấp bền vững

Đà Lạt

Những mẫu thiết kế Karaoke mới bền đẹp,KTVDECOR có thể giúp bạn sở hữu những bản thiết kế với từng phòng karaoke đẹp nhất, tạo nên giá trị đẳng cấp bền vững cho công trình của bạn.

Thiết kế Lounge - Pub tại TPHCM

Video

Thiết kế Lounge - Pub tại TPHCM , các dịch về thiết kế thi công bar club , beer club,hình ảnh video Club đẹp ấn tượng và nổi bật

Hình ảnh thiết kế Bar Club dự án Bar Club Quy Nhơn

Quy Nhơn

Hình ảnh thiết kế Bar Club dự án Bar Club Quy Nhơn, ý tưởng làm bar club , KTVDECOR công ty xây dựng bar club , thiết kế thi công bar trọn gói

Dịch vụ thiết kế thi công Lounge tại TPHCM

Sài Gòn

Dịch vụ thiết kế thi công Lounge tại TPHCM,Thiết kế nội thất quán Bar, hình ảnh bar đẹp , phong cách thiết kế lounge mới ấn tượng

Thiết kế phòng karaoke mini bar phòng Vip

Quy Nhơn

Thiết kế phòng karaoke,mini bar phòng Vip,karaoke party,báo giá karaoke, mẫu phòng karaoke đẹp hiện đại , karaoke led bar ,xu hướng karaoke đẹp và ưa chuộng

Thiết kế thi công karaoke tại Bạc Liêu Miền Tây

Miền Tây

Thiết kế thi công karaoke tại Miền Tây Bạc Liêu,Chúng tôi là công ty chuyên thiết kế phòng karaoke đẹp tại Bạc Liêu, thiết kế phòng karaoke vip, thi công phòng karaoke

Thiết kế thi công trọn gói karaoke tại Kiên Giang HD Karaoke

Kiên Giang-Rạch Giá

Thiết kế thi công trọn gói karaoke tại Kiên Giang HD Karaoke,thi công và thiết kế những công trình phòng hát karaoke đẹp,ấn tượng và hiện đại,dự án hài lòng từ chủ đầu tư

Video hoàn thiện thi công karaoke Phòng Vip phong cách Led BAR

Video

Video hoàn thiện thi công karaoke Phòng Vip phong cách Led BAR,trang trí phòng karaoke phong cách Led bar,thiết kế phòng karaoke bar,mẫu phòng karaoke đẹp 2018

Bài viết xem nhiều
Có thể bạn muốn xem
Bài viết cùng danh mục

Gủi Yêu cầu cần báo giá

Gủi dự án của bạn

Gủi yêu cầu của bạn

Liên hệ chát qua facebook
 • Liên hệ chát qua facebook
Hotline DiemVangCorp Facebook Messenger